Изменение на Общи условия за взаимоотношения между ЕТ „ЕРГИН – СЕВДЖАН ЕМИНОВ ВЕЛИЕВ“ и потребителите на широколентов достъп до интернет чрез обществена електронна съобщителна фиксирана мрежа за пренос на данни (в сила от 25.05.2018 г.).

§1. т. 2.8. се отменя.

§2. т. 58 се изменя както следва:

58. ЕРГОНЕТ има право самостоятелно или чрез друго лице/лица да извършва първоначална и текуща кредитна оценка на Потребителите за ползване на Услугата, с оглед преценка събираемостта на вземанията. Допълнителна информация за обработката на данни, при изготвяне на кредитната оценка се съдържа в Политиката за защита на лични данни на ЕТ „ЕРГИН – СЕВДЖАН ЕМИНОВ ВЕЛИЕВ“.

§3. т. 61 се отменя.

§4. т. 90 се изменя както следва:

90. (изм. в сила от 25.05.2018 г.) ЕТ „ЕРГИН – СЕВДЖАН ЕМИНОВ ВЕЛИЕВ“ обработва личните данни на абонатите съгласно „Политика за защита на личните данни“ на ЕТ „ЕРГИН – СЕВДЖАН ЕМИНОВ ВЕЛИЕВ“, публикувана на интернет страницата на дружеството и налична в търговските обекти на ЕРГОНЕТ.

§5. В раздел XIV „Защита на личните данни“ се отменят следните текстове: т. 91, 92, 93, 94,95, 96, 97.